آرامگاه

کاوش‌های دکتر نگهبان در فصول اولیه منجر به شناسایی یک مجموعه بزرگ عظیم گردید که شامل دو مقبره زیرزمینی و دو مجموعه ساختمانی مرتبط با آن، در بخش جنوبی است.

شکل 1: آرامگاه هفت تپه

در آرامگاه شماره یک که تیغ بولدوزر بخشی از طاق آن را نمایان کرده بود، سکویی قرار داشت. این سکو به سه قسمت تقسیم شده بود. در قسمت شمالی آن تعداد هفت اسکلت به موازات هم قرار داشتند. قسمت وسط این سکو فاقد اسکلت بوده و در منتهی الیه شمالی قسمت جنوبی سکو، احتمالا دو اسکلت قرار داشته است. پوسیدگی پیش از حد این استخوان‌ها امکان تشخیص تعداد آن‌ها را دشوار کرده است. ورودی این آرامگاه در قسمت جنوب قرار داشت. تعداد زیادی اسکلت انسانی به صورت بهم ریخته در جهات مختلف در این ورودی قرار داشتند.

شکل 2: بازسازی آرامگاه شماره 1 ،طرح از دکتر نگهبان، ویرایش از دکتر مفیدی

آرامگاه دیگری در ابعاد کوچکتر در غرب آرامگاه اول قرار دارد. این آرامگاه نیز دارای طاق هلالی بوده که به شدت آسیب دیده بود. در این آرامگاه تعداد ۲۳ اسکلت بصورت منظم در کنار هم دفن شده بودند.

شکل 3: گور دسته جمعی

فضای این آرامگاه‌ها در جهت جنوبی شمالی و به موازات یکدیگر هستند که از طریق راهروی کوچکی به یک سالن بزرگ منتهی می‌شدند. در این سالن بقایای نقاشی دیواری به وفور به دست آمده است. پس از این سالن، راهرو کوچکی قرار داشته که به حیاط آرامگاه‌ می‌رسیده است. در این حیاط کتیبه‌های سنگی به دست آمد. این کتیبه‌ها در کنار سکویی قرار داشتند و به نظر می‌رسد در یک طرف سکو نصب شده بودند. بر روی این کتیبه‌ها اطلاعاتی در مورد میزان آذوقه نگهبانان، نحوه مصرف هدایا و نذورات اعیاد و جرایم نگهبانان در صورتی تخطی از وظیفه شان شرح داده شده است.
علاوه بر این دو آرامگاه، انواع مختلفی از تدفین در محدوده آرامگاه‌ها و ساختمان‌های 1 و 2 نیز به دست آمد. این تدفین‌ها به صورت ساده و یا در خمره تدفین همراه با اشیایی بوده‌اند.