همکاران

كاركنان پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه

مدير پايگاه:  عاطفه رشنويی / کارشناس ارشد مرمت بناها و محوطه هاي تاريخی

کارشناسان همکار پايگاه :  18 نفـر

استادکاران:  3 نفـر

نگهبان‌ها:  15 نفـر

كارگرها و ساير:  13 نفـر

تاريخ شروع فعاليت پايگاه:  1377/11/15

اسامی كارشناسان پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه

ردیف
نام و نام خانوادگی
مشخصات
تصویر
1
عاطفه رشنويی
کارشناس ارشد مرمت مدير پايگاه
Demo Image
2
عليرضا جونواز
کارشناس شبكه‌های رايانه‌ای معاون پايگاه
Demo Image
3
عبدالرحيم بناء
كارشناس زمين‌شناسی مسئول کارگاه مرمت هفت تپه
Demo Image
4
احمد خنيفر
کارشناس معماری مسئول کارگاه مرمت و حفاظت چغازنبيل
Demo Image
5
نجمه بستانی
کارشناس ارشد مرمت بنا مسئول دفتر فنی
Demo Image
6
سعيد نژادروحی
کارشناسی نرم‌افزار مسئول بخش رايانه
Demo Image
7
عليرضا فرجی
كارشناس تاريخ مسئول گنجينه
Demo Image
8
سهيلا ذکوی
كارشناس ارشد مرمت آثار سرپرست آزمايشگاه مواد و مصالح
Demo Image
9
سهيلا ذکوی
كارشناس تاريخ مسئول کتابخانه، مركز اسناد و موزه
Demo Image
10
مهدی عاليپور
كارشناس ارشد باستانشناسی سرگروه باستانشناسی و نقشه
Demo Image
11
مهرنوش زاده دباغ
کارشناس ارشد باستان شناسی سرگروه پژوهشی
Demo Image
12
علی چهارلنگ
کارشناس معماری سرگروه پايش و مستند نگاری
Demo Image
13
مريم شرفی
کارشناس علوم آب کارگروه نقشه و GIS
Demo Image
14
روح الله مصالح پور
کارشناس معماری گارگروه مستند نگاری و پايش
Demo Image
15
اکرم سلطانی
کارشناس ارشد مرمت اشياء سرپرست کارگاه مرمت اشياء
Demo Image
16
پروانه جونواز
كارشناس مديريت گردشگری بايگانی و امور اداری
Demo Image
17
علی عبدالخانی
كارشناس مديريت گردشگری مستندنگاری و نقشه‌برداری
Demo Image
18
محمد سليمانی
كاردانی برق مسئول بخش تأسيسات زيربنايی
Demo Image

اسامی استادکاران پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه

ردیف
نام و نام خانوادگی
مشخصات
تصویر
1
فيصل فاضلي
استاد مرمت گر سنتي كار (چغازنبيل)
Demo Image
2
مرتضي حاجيوند
استاد مرمت گر سنتي كار (چغازنبيل)
Demo Image
3
فيصل ديناري
استاد مرمت گر سنتي كار (هفت‌تپه)
Demo Image

اسامی كارگران پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه (محوطه چغازنبيل)

ردیف
نام و نام خانوادگی
مشخصات
تصویر
1
عبدالامير جواهري
كارگر پيگرد، فني و خدماتي
Demo Image
2
حسن غانمي‌نيا
كمك سرپرست كارگاه
Demo Image
3
رحيم فضلي
مسئول انبار و تاسيسات
Demo Image
4
اميد فضلي
كارگر پي‌گرد، فني
Demo Image
5
محمدرضا حيوري
راننده ماشین الات کارگاهی
Demo Image
6
محمد اسمعيلي
راننده
Demo Image

اسامی کارگران پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه(موزه و محوطه هفت‌تپه)

ردیف
نام و نام خانوادگی
مشخصات
تصویر
1
داريوش ديناروند
كارگر خدماتي و بخش فضاي سبز
Demo Image
2
سيد هاشم نوري
راننده
Demo Image
3
عبدالحسن چناني
كمك استادكار سنتي و پي گرد
Demo Image
4
سلمان آل‌کثير
كمك استادكار سنتي و پي گرد
Demo Image
5
غلامرضا استاد
امور اداري
Demo Image
6
يابر چعبي زاده
كارگر پيگرد، فني و خدماتي
Demo Image
7
سعيد عبدالخاني اصل
كارگر پيگرد، فني و خدماتي و باغباني
Demo Image

اسامی نگهبان های پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه(محوطه چغازنبيل)

ردیف
نام و نام خانوادگی
مشخصات
تصویر
1
رضا فرج اله چعب
نگهبان
Demo Image
2
سيد كريم احمدي
نگهبان
Demo Image
3
سلطانعلي آل‌كثير
نگهبان
Demo Image
4
رحيم چعبي
نگهبان
Demo Image
5
حسن كعبي‌منش
نگهبان
Demo Image
6
محمد فضلي
نگهبان
Demo Image
7
احمد بدوي
نگهبان
Demo Image
8
ناصر آل كثير
نگهبان
Demo Image
9
غلامرضا كريمپور
نگهبان
Demo Image

اسامی نگهبان های پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه(موزه و محوطه هفت‌تپه)

ردیف
نام و نام خانوادگی
مشخصات
تصویر
1
عبدالکاظم چناني
نگهبان
Demo Image
2
مصطفي حيدري نسب
نگهبان
Demo Image
3
محمد غانمي‌نيا
نگهبان
Demo Image
4
سعيد غانمي‌نيا
نگهبان
Demo Image
5
غضنفر رضواني‌پور
نگهبان
Demo Image
6
مهدي بندري
نگهبان
Demo Image