شورای راهبردی

اعضای شورای راهبردی میراث جهانی چغازنبیل و میراث جهانی شوش