سالن های موزه

موزه هفت‌تپه داراي سه سالن نمايش است. براي هر كدام محتواي جداگانه‌اي تعريف شده و بر اساس آن اشيا و آثار به نمايش گذاشته شده است.
اين اشيا گوياي فرهنگ، آداب و رسوم و ميزان دانش در دوره ایلام در خصوص كتابت، مراسم آييني، مهارت در برخي صنايع همچون سفالگري، ريخته‌گري فلز و معماري است. اگر چه غالب آثار موزه هفت تپه مربوط به دوره ايلام ميا‌نه و از دو محوطه هفت تپه و چغازنبیل است اما از دوره هاي پيش از ايلام (هزاره چهارم) و پس از آن (هخامنشي، اشكاني، ساساني، اسلامي) نيز اشيايي براي نمايش در موزه وجود دارد.

سالن اول:مساحت اين سالن 72 متر و  در واقع سالن معرفی است. محتواي اين سالن به قرار زير است.

 • عكسها و پوستر هاي طراحي شده از کاوش‌های دكترعزت الله نگهبان در هفت تپه و رومن گريشمن در چغازنبيل است.
 • ماكت‌هاي ساخته شده از بناي زيگورات و چند سازه ديگر از محوطه چغازنبيل.
 • تايم لاين پيش از تاريخ تا دوره اسلامي
 • تابلوي راهنماي ويترين اشيا

شکل 1: سالن اول یا سالن معرفی

شکل 2: ماکت زیگورات چغازنبیل و تایم الین

سالن دوم:
مساحت اين سالن 36 متر است و نسبت به سالن‌هاي 1 و 3 كوچكتر است. در اين سالن 3 ويترين قرار گرفته كه به ترتيب

 • ويترين 1 كتيبه ها و گل نوشته‌ها به خط ميخي
 • ويترين 2 اشيای بدست آمده از کاوش تپه ابوفندوا
 • ويترين 3 اشيای آييني

شکل 3: سالن دوم

شکل 4: تابلوهای اطلاع رسانی در سالن دوم

سالن سوم:
مساحت سالن سه؛ بزرگترين سالن موزه، 117 متر است. در اين سالن شش ويترين وجود دارد كه بر اساس طرح محتوايي موزه از نظر دوره تاريخي و دسته بندي اشيا در ادامه ويترين‌هاي سالن دو  به شرح زير هستند.

 • ويترين 4 و 5 ظروف
 • ويترين‌ 6 بخش اول شامل ابزار كار و جنگ افزارها
 • ويترين 6 بخش دوم‌ اشيای تزييني
 • ويترين 7 اشيای معماري
 • ويترين 8‌ تدفين
 • ويترين 9 اشيای پس از ايلام
 • مولاژ بزرگ ساخته شده از يك لوح مفرغي كه در سالن 3 روي يكي از ديوارها نصب شده است.
 • مجسمه شير عقاب يا شير دال كه کاوش‌های چغازنبيل

شکل 5: سالن سوم

شکل 6 :نمایش تابوت های سفالی در سالن سوم

شکل 7 :نمایش مجسمه شیردال در سالن سوم