بلیط(نرخ و خرید)

میراث جهانی چغازنبیل

قیمت ورودی برای بازدیدکنندگان ایرانی :
50،000 ریال

قیمت ورودی برای بازدیدکنندگان غیرایرانی : 
1،000،000 ریال

موزه هفت تپه

قیمت ورودی برای بازدیدکنندگان ایرانی :
40،000 ریال

قیمت ورودی برای بازدیدکنندگان غیرایرانی : 
500،000 ریال

بلیط الکترونیکی