بازدید مجازی

1. زیگورات چغازنبیل، پیش از شروع کاوش ها، سال 52-1951
2222
3333