بازدید(روز و ساعت)

میراث جهانی چغازنبیل ساعت بازدید : 8 تا 19
موزه هفت تپه ساعت بازدید : 8 تا 19