بلیط(نرخ و خرید)

میراث جهانی چغازنبیل قیمت ورودی برای بازدیدکنندگان ایرانی : 50،000 ریال

قیمت ورودی برای بازدیدکنندگان غیرایرانی : 
1،000،000 ریال
موزه هفت تپه قیمت ورودی برای بازدیدکنندگان ایرانی : 40،000 ریال

قیمت ورودی برای بازدیدکنندگان غیرایرانی : 500،000 ریال
بلیط الکترونیکی 1.tik8.com
2.alaedin.travel
3.cinematicket.org
4.Top App