تور مجازی

میراث جهانی چغازنبیل قیمت ورودی برای بازدیدکنندگان ایرانی : 50،000 ریال

قیمت ورودی برای بازدیدکنندگان غیرایرانی : 500،000 ریال
ساعت بازدید : 8 تا 19
موزه هفت تپه قیمت ورودی برای بازدیدکنندگان ایرانی : 40،000 ریال

قیمت ورودی برای بازدیدکنندگان غیرایرانی : 300،000 ریال
ساعت بازدید : 8 تا 19
بلیط الکترونیکی 1.tik8.com
2.alaedin.travel
3.cinematicket.org
4.Top App
راههای دسترسی میراث جهانی چغازنبیل : خوزستان،کیلومتر 15 شوش-اهواز، سه راهی چغازنبیل
موزه تاریخی چغازنبیل و هفت تپه : خوزستان، شوش، هفت تپه، موزه هفت تپه

اخبار و رویدادها

کارگروه ها

راههای دسترسی

پایگاه میراث جهانی چغازنبیل